ANBI gegevens

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)gelden speciale belastingregels. PranaPlanet is een stichting die voldoet aan de ANBI norm.
Daarom kunt u nu direct met PranaPlanet, dus zonder tussenkomst van de notaris, een overeenkomst sluiten. Wilt u periodiek een gift doen aan PranaPlanet? via google zoek ” belasting Overeenkomst periodieke gift in geld” Download de het document en ingevuld mailen naar info@pranaplanet.com

 

ANBI-informatie

Naam

Stichting PranaPlanet

RISN fiscaal nummer

809332462 – Kamer van Koophandel 20099818

Bank

NL59 ABNA 0586744932

Adres

Prana Planet

T.a.v. Secretariaat, Mevr. W. Raaphorst 

Le Sage ten Broeklaan 48

5615CT Eindhoven

Doelstelling

Hulpverlening aan groepen mensen in India-Ladakh op het gebied van educatie en gezondheidszorg.

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt ieder jaar getoetst door het bestuur van Prana Planet.

Giften aan Prana Planet komen binnen via een opgebouwd netwerk, tijdens lezingen en foto-tentoonstellingen en via nieuwsbrieven. We maken mensen enthousiast en betrokken. Voor grote projecten vragen we ook steun bij andere stichtingen. Prana Planet maakt zelf de verdeling tussen de aangevraagde projecten.

 

Gelden voor projecten worden door de lokale contactpersonen in India aangevraagd bij Prana Planet via mail en tijdens bezoek op locatie. Er wordt steeds getoetst of de vraag past binnen het beleidsplan.

Door het jaar heen wordt de voortgang gemonitord. Tijdens vervolgbezoeken worden de projecten bezocht en de uitgaven geëvalueerd.

Update beleidsplan 2023

Vermogen

Het vermogen wordt beheerd door Prana Planet. Er wordt geen geld beloofd of overgemaakt dat we niet hebben. Alle gekregen giften worden ongeveer binnen 1 jaar besteed. Beloofde projectbijdragen worden gereserveerd. Enige reserve wordt aangehouden. Met de spaarrekening krijgen we rente.

 

Bestuur

Voorzitter                   H. de Feijter

Secretaris                  W. Raaphorst

Penningmeester        E. van Uden

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning van vacatievergoeding verstrekt.


Uitgeoefende activiteiten

·       Bouwen van schoolgebouwen voor Ladakh Alchi Institute (LAI).

·       Schoolbussen mee financieren.

·       Workshops gegeven aan de onderwijskrachten van LAI en andere scholen t.b.v. het onderwijs aan de leerlingen.

·       Aanleggen sportvelden voor LAI.

·       Aanleggen van toiletgebouwen inclusief watervoorziening voor de leerlingen van LAI.

·       Sponsoring van ouders die geen geld hebben om hun kinderen op het LAI te laten studeren.

·       Alle schoolkinderen uit Leh en Alchi zijn op gezondheid gecontroleerd met medewerking van Medical Check for Children Nederland (MCC Nederland).

·       Voor de bevolking op diverse plaatsen gemeenschappelijke drinkwater-voorzieningen gefaciliteerd met gaten boren, waterpompen, pompbehuizing en elektriciteit.

·       Subsidiëren van materialen bij woningbouw, vooral in afgelegen gebieden.

·       Bijdragen aan gemeenschapsgebouwen en   sportfaciliteiten (o.a. basketbalveld)  

·       Een Tibetaanse glaswerkplaats is ondersteund met equipment (oven en afzuiginstallatie, workshops).

 

 

Baten

2021

2022

donaties

€ 19.786,84

€ 38.614,55

sponsor LAI kinderen

€ 10.771,00

€ 9.610,00

rente

€ 0,00

€ 0,00

resultaat

 

 

totaal

€ 30.557,84

€ 48.224,55

     
     

Lasten

2021

2022

totaal projecten + uitvoering

€ 11.516,69

€ 49.305,06

schoolgeld LAI kinderen

€ 9.500,00

€ 10.500,00

diversen onkosten NL

€ 1.956,91

€ 4.412,78

resultaat

           7.584,24

€ -15.993,29

totaal

€ 30.557,84

€ 48.224,55

 

0

 
 

0

 

debet

31-12-2021

31-12-2022

ABN  rek.

€ 32.236,17

€ 16.697,88

ABN. Spaarrek.

€ 15.000,36

€ 15.000,36

Kas

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 47.236,53

€ 31.698,24

 

0

 

credit

31-12-2021

31-12-2022

vermogen 1/1

€ 39.652,14

€ 47.236,53

resultaat

€ 7.584,39

€ -15.538,29

vermogen  31/12

€ 47.236,53

€ 31.698,24